Cách Tìm Vợ Cam Trong Ngọa Long 360Game.

2 Comments

  1. e bố sung chút mẹo là khi ra mấy con toàn trắng thi hãy mời vàng sẽ dễ ra cam, ngoài ra nếu thấy 3 con tìm 2 lần đều ra 3 con trắng thi đừng dùng vàng vì tìm như thế toàn ra tím nên thường 2 hoặc 4 con toàn trắng thì mời sẽ ra cam cực cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *