Game nhà hàng Mc donnaldsGame nhà hàng Mc donnalds, đến với game này các bạn sẽ được quản lý một nhà hàng có quy mô lớn nhất từ việc chăn nuôi, trồng trọt và hiểu ứng dây chuyền nhà hàng. Hãy tham gia và thử tài kinh doanh của bạn nhé:

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *