GTA 5 – 5 AE Đầu loa siêu nhân 2 – Hợp thể thành Robot Siren head khổng lồ 7 màu | GHTG

28 Comments

  1. Anh làm ơn trên đường nhiều xe hơn đi đường ít xe quá mong anh xem qua

  2. Trò gì vậy anh em tải lun mà đừng có Tiếng Anh nha anh. Em ngu tiếng Anh lắm

  3. Thằng nài đồ cắng mông cắng hậu mông con thằng nài đồi cắng cu cắng cắng cả mông 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *