Gunz Việt Nam – MTG – Một Mình Đi Quest Ghost King Và Cái Kết

3 Comments

  1. Máy nhà hơi lag, các bạn thông cảm. Gunz đông người chơi nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *