Hát mãi ước mơ 2 |tập 8 full: Chàng trai núi rừng muốn mang voi lên sân khấu làm Cẩm Ly cười sặc sụaTập 8 là sự góp mặt của Jun Phạm cùng với những thí sinh khiến các giám khảo ấm lòng hơn với cách chia sẻ về từng câu chuyện của họ.
Hát mãi ước mơ mùa 2 đã quay trở lại với bộ đôi giám khảo Trấn Thành và Cẩm Ly cùng MC quen thuộc Ốc Thanh Vân.
—–
Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 – phát sóng lúc 20:25 thứ sáu hàng tuần trên HTV7
—–
Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 cám ơn đơn vị Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

37 Comments

 1. LlklkmLMK
  Lllkmkkml

  KmkmôkmlLMK
  KmkmLMK
  km ômkm
  L
  Llllkmkmkmkml
  Llkmkmkkmll

  Lllkmlkmllkmkmllkmlkm
  Kmlllkmllll
  Ôm
  KmkmLMK
  L
  LMK
  KmkmkmlLMKLMK

  ÔmlLMK
  Kmkmkmkmkmkml
  Ômllpmkmkmkmkml
  Lll

  Ômkm
  LlLMKkmkm
  Lllkmkml
  L

  Lkmkml
  Kmkmkmllmlll
  Kmkmômkmlkmlmkm
  lm kmkmkmômkmllkmkmllkmkmllLMKômkmkmkmkm
  LlLMKômkmkm
  KLMK
  Lmkm
  Lllkmlllllkmkmkmlkll3nkmllll
  LlkmllkmkmkmlllkmkmkmLMKkmkmkmkmkmkmll
  LllkkmlkmkmkmlômkmLMK
  LkmkmkmLMK

  KmlkmkmkmLlkm
  Lkmlkmkmlkmlmll
  Ll
  Km

  Lll
  KmkmlkmLMK
  LkmômômkmllkmkmkmkmkmkmlkmphimlmLMK
  Kmkmômkmlll
  Lmkmkmômkmkmkmkmkmkmlklmkmkmkml

  KmllLMK
  Kmôml3n

  Lkmkmll
  L
  Lkml
  KmLMKl
  Ll
  Ll3n
  LlLMK
  Llll
  Kmkll

  Ll
  Lkml
  ÔÔmômlllkmlllkmkml
  Kmkmkmlkmkmlkmkmkmkmkmlmkmkml
  LkmkmkmllkmkmkmlLMKlmlLMKlkmkmlmlkmlkmkmllkmkmkmlll
  Llkmkmll
  Kmkmllllk
  Lllkmlmkmkmlkmkm
  KmkmkmlmLMKlkmkmkmkmkmlklkmlmlkmkmlkmllkmkmkmlmlkml
  KmlllLMK
  Lkmkm
  LkmkmllllkmkmkmlLMK
  Kmkmkmkmllkmkml3n
  Kmômômôml
  LllllmkmkmLMKômkmkmLMKLMK

  Llôm
  Lkmkmlômkml
  Km
  Lkmlkmkml
  Lkmkmkmkmkmkmômômlm
  Kml

  KmkmLMKllkmkml
  L
  LMKlkmkmômllkmlmLMKlml
  LkmkmLMK
  L
  Kmkmkmlkmkl
  Lkmkm LMK
  Lmkmll
  KmkmômkmkmkmkmkmlLMKLMKLMK
  Kmlll
  Ll
  LLMKlkmLMKllkmkmkm
  LMK
  L
  LMKkmLMkmkmkmlmkkmkmkkmLMK
  KmkmlkmLMKkmLMK
  LLMKLMKômkmllLMKlmLMKlklkmkmlkmkmlmkmlg
  Llkmôm
  Lôml
  LkmLMK
  Km
  Kmkmkkmkmlmkmkmlmkmkm
  LLMKkmômllll
  KmlkmLMKkmllml
  KmkmkmkmLMKkmkmkmlkmLMKkmkmLMKkmkmkm
  Ll
  Kmkmll

  LLlômkmlmlmkmlmkmkmlklkkmkmkmômlllkmkmlll
  LkmLMKômlmkmllmlmlmkmllkmlômlkmllLMK
  Kmllmkmkml
  km kml
  KmkmlkmllLMKômlômLMKLMKkmllkmkm
  LMKllkmkmllll
  LMK
  Lm
  Llkmkm
  LlkmkmLMK
  KmkmLMK
  L
  Lkmkmlkmkmkmkmlkmlkml
  Lmkmkmllkmkmll
  LlKLMl
  Lkmlkmkmkmkmlkmkmlmkmkmllmlkmkm
  Ll
  LlmlmkmkmLMKkmkmlmlmlmllkmkmlllkmômkmlmlmlmlmkmkml3nlLMKkmkmkmkmkmkmllkmkmkm
  LLMK
  L
  Llllmkmkm
  Kmkmkm
  Kmlmkmllmkmpmllkm
  KmlllkmkmkmLMKkmlkmkmkmkmlkmllômômômkmkmlmphim
  LlLMK
  Kmkmlômkkmlonl
  KmLMKlllpm
  LlkmlkmkmkmkmkmllllkmkmkmLMKkmkml3nkmkmlkmkmlmllmkmlmkmkmLMKômkmkmkmlllmkmkmkmkmLMK

  Llkmlllkmlkmkmkmlkm
  Lmkm
  Kmlkmllkmkmlllkmlmôml
  Llkml
  KmkmkmLMKkml
  Lkkmlkmlm

  KmlllklLMK
  KmLMKl
  LllkmkmLMKkmlmkmkmkmkmlkmkmkmll
  KmlllllkmkmllkmLMKkmLMK
  Kmkmômlmkmkmkmkmkmkmkmkmkmlômômkmkmkmlmkmkmkmkmkm

  LMK
  Ll
  KKmlLM
  ll
  klllômkmkml

  KmlkkmlkmlmLMK
  Lll3nkmlkm
  Lml
  lkmllkmkmLMKlkmklkmkmkmlmkmkmLMKlkmkmôkmlkmlkmllmkmlkmkmkml3nkmllmLMKlmkmkmkmkmpmllkmllllkmkmll
  L
  LllkmLMK
  KmlmlkmkmkmkmkmlllkmkmlllLMKInkomkmkmkmll

  Lkmlllgpmlkmômlllphimkm
  Lkmkmkmkmkmlmlkmkmlmkmll
  LLMKkmkmkmllkmkmlllkmLMKlkmkmômlmlmlmkmkmkmkmlkmkmlmllmllmlkmkmLMK
  Lllkm
  Kmômkmplokmllkml
  Kmkm
  Kml
  Lkmlmkm
  KmômLMKkmkmlômkmkmkmll

  LkmkmkmkmômkmLMK

  kmlôm
  Llkmkm

  ÔmkmlkmlLMKg
  L
  Lllimkmll
  L
  Km
  LMK
  KmllLMKômphimlkmllmlmkmlkmlkmlmlmkmlLMK

  Lômlklmlkmkmkmllkmkmkmkmkmlmlm
  Kmlkm
  KmkmllkmkmlkmlllllkmkmlmkmkmkmkmlkmklkmlkmkmLMKômllkmkmLMKLMKkmLMK
  Kmkml
  ômlkmkmkmlkLMKllllkmlkmlôml

  KKmkmkmkkmlkmkll
  Llllllômllll
  KmLMKkmlkmkmkm
  L
  LMK

  Llkml
  Llkmkmkmkmkmômkm

  Lkmlkmllphiml
  llllkmLMl
  Llkm
  LMK
  l
  Kmlkm

 2. Dân hát với ca sỹ nghệ sĩ nhu vậy sao lại .mong Điền quân sắp xếp sao cho phù hợp

 3. Ai may mắn lắm mới có duyên gặp được người làm chăm chỉ làm việc thật thà. Hiếm hoi lắm…lắm…Nếu gặp cứ coi như người yêu thương của mình, nhờ họ mình được ăn ngon, nghỉ ngơi, khỏe mạnh, không phải lao đầu vào bếp nấu ăn. Tôi rất quý người làm công, người đạp xe cyclo.

 4. AI XEM TR TRÌNH CHỈ KHUYẾN KHÍCH TR TRÌNH ĐC PHÁT MÃI MÃI ĐỂ HỖ TRỢ CHO NHỮNG H CẢNH KÉM MAY MẮN ĐỠ VẤT VÃ THÔI CÒN HAY NHIỀU HAY ÍT KO QUAN TRỌNG

 5. a Này Buôn Đôn Mới Có vôi Còn Em Buôn Kroa Nên Ko có vôi😎😎😎

 6. Nếu hai c em nhà cô ấy có điều kiện thì sao ko cho bà ấy ít tiền đi.Mà nghệ sĩ đi hát thì dân thường sao mà theo đc chả lẽ giám khảo loại nghệ sĩ à vô lí.

 7. Chỉ là đen cho chàng trai thôi mình chỉ là người dân còn họ đã qua trường lớp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *