Hướng dẫn đưa những tàu chiến mạnh vào biên chế ngay ở cấp 1 trong battle of warhipsCon chào các bạn.
Video hướng dẫn đưa những tàu chiến vào biên chế trong game battle of warhips.
Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Bước 1: đăng nhập ở bản gốc, tức là bản tải về từ Google play.sau đó bấm trình đa nhiệm. Tắt Battle of warhips bản gốc đi.
Bước 2: gỡ cài đặt battle of warhips 1.72.12 bản gốc và cài đặt battle of warhips 1.72.12 bả mood vào điện thoại.
Bước 3: mỡ bản mood, cho tài khoản của bạn đăng nhập rồi bắt đầu quay.
Bước 4: quay xong tiếp tục bấm trình đa nhiệm, tắt Battle of warhips bản mood và cài đặt battle of warhips bản gốc vào điện thoại. Cho tài khoản đăng nhập vào và xem thành quả.
Đây là link tải về battle of warhips mood : Found a wonderful mod for Battle of Warships: Naval Blitz on @HappyMod – 100% working mods

Mọi thao tác phải có ứng dụng Google play trò chơi.link tải về Google play trò chơi :

Nếu có ý kiến hay thắc mắc gì, các hãy để lại ở phần bình luận hoặc hỗ trợ trực tiếp qua Facebook của mình .link Facebook của mình :
Link tải ứng dụng happy mood :
Lưu ý : các bạn hãy xem kỹ video và làm đúng theo mình. Phải chính xác ttừng bước . nếu sai thì phải làm lại từ đầu.
Cảm ơn bạn đã xem video của mình !
Chúc các bạn thành công!.
………………………………………..
Tiếng anh :
Hello friends!.
Video tutorial on putting warships on staff in battle of warhips game.
And here I will guide you.
Step 1: login in the original version, i.e. the version downloaded from Google play. Then click multitasker. Turn off the original Battle of warhips.
Step 2: uninstall the original 1.72.12 battle of warhips and install 1.72.12 battle of warhips into the phone.
Step 3: Open mood, give your account login and then start recording.
Step 4: After recording, continue to press multitasking, turn off the Battle of warhips mood and install the original battle of warhips on your phone. Log in your account and see the results.
Here is the download link for battle of warhips mood: Found a wonderful mod for Battle of Warships: Naval Blitz on @HappyMod – 100% working mods

All operations must have a Google play game app.link download Google play game:

If you have any comments or questions, please leave them in the comment section or support directly via your Facebook .link your Facebook:
Note: Watch the video carefully and follow it correctly. Must be accurate step by step. If it is wrong, you have to start over.
Thank you for watching my video!
Good luck!.
…………………………………………….
Tiếng Tây Ban Nha :
¡Hola amigos!.
Video tutorial sobre cómo poner naves de guerra en el personal en el juego Battle of Warhips.
Y aquí te guiaré.
Paso 1: inicie sesión en la versión original, es decir, la versión descargada de Google Play, luego haga clic en multitarea. Apaga la Batalla de buques de guerra original.
Paso 2: desinstala el 1.72.12 original Battle of Warhips e instala 1.72.12 Battle of Warhips en el teléfono.
Paso 3: Abre el estado de ánimo, ingresa a tu cuenta y luego comienza a grabar.
Paso 4: Después de grabar, continúa presionando multitarea, apaga el estado de ánimo de Battle of warhips e instala la batalla original de warhips en tu teléfono. Inicie sesión en su cuenta y vea los resultados.
Aquí está el enlace de descarga para el estado de ánimo de Battle of Warhips: Encontré un mod maravilloso para Battle of Warships: Naval Blitz en @HappyMod – Mods 100% funcionales

Todas las operaciones deben tener una aplicación de juego de Google Play. Enlace descargar juego de Google Play:

Si tiene algún comentario o pregunta, déjelos en la sección de comentarios o soporte directamente a través de su Facebook. Enlace su Facebook:
Nota: Mire el video cuidadosamente y sígalo correctamente. Debe ser preciso paso a paso. Si está mal, tienes que empezar de nuevo.
¡Gracias por ver mi vídeo!
¡Buena suerte!.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *