Hướng dẫn tải và tes crossfire legends phiên bản china offlike

3 Comments

  1. tui lấy hình của joke trong liên quân khi nhận được tướng bạn nhấn vào chữa khoe sau đó lưa anh chụp màng hình rồi vào cài đặc nhấn hình nền chọn hình rồi đưa vùng hiển thị vào hình vị tướng bạn chon rồi nhấn vào dấu ✔ là được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *