Jotun Valhalla Edition Free on SteamJotun: Valhalla Edition
Ngày phát hành ban đầu: 29 tháng 9, 2015
Nhà phát triển: Thunder Lotus Games
Nhà xuất bản: Thunder Lotus Games
Người thiết kế: Will Dubé
Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *