NTN – Thử Thả Iphone Vào Nước Và Cái Kết (Try Drop Iphone Into Water And End)

39 Comments

  1. Cho vào nước xong rồi cho vào gạo nhưng phải tách nắp lưng

  2. này thì kheo khoan kheo cho cố dô tự kheo hư thì tự chiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *