PHÁT HIỆN ĐIỆN THOẠI TRONG CF ( TRỐN TÌM ) : ANH ĐÃ GIÀ CF

20 Comments

  1. ADG chơi trốn tìm chơi bẩn vãi.Chơi mà để bản đồ mà soi.Đã chơi thì tắt bản đồ đì tìm mới vui.Còn để bản đồ là chơi bẩn vcl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *