Stream Game | Test Game XUẤT KÍCH cùng Nam Blue ✔

29 Comments

  1. Tau Nói Thật Là Tau Ghét Nhất Mây Game Có Chứ Kích . Toàn Nói Game Này Game Kia Đạo CF , Nhưng CF Mới Là Đứa Đạo Game ( Đạo CS:GO )

  2. game đồ họa dở quá(tệ của tệ 2017 rồi mà dở quá đúng là gảm vn chán quá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *