SỰ XÂM LĂNG CỦA NHỮNG KẺ NGOÀI HÀNH TINH!!| EDF [2]

20 Comments

  1. Dương fg : mình sẽ bảo vệ quân đội vì đó là việc thằng dân thường phải làm
    Quân đội : am i joke to you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *